Udvalgsplaner bestyrelsen

Organisation

Bestyrelsens sammensætning og organisation er givet af vedtægterne for Gråsten Sejlklub.

Bestyrelsens faste medlemmer er:

 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • samt 8 medlemmer der varetager funktionerne som:
 • Formand for sejladsudvalget
 • Formand for broudvalget
 • Formand for pladsudvalget
 • Formand for haludvalget
 • Formand for festudvalget
 • Formand for programudvalget
 • Formand for klubhusudvalget
 • Formand for juniorudvalget
 • Formand for Medieudvalget

Til håndtering af mindre sager har bestyrelsen et forretningsudvalg bestående af:

 • Formand
 • Kasserer
 • Næstformand, (udpeget ved konstitution efter generalforsamlingen)

Ud over den faste bestyrelse er der kutyme for at suppleant, redaktør og webmaster deltager i møderne.

Der kan efter behov inviteres andre til bestyrelsesmøderne.

Mødeaktivitet

 Bestyrelsesmøde januar

ultimo

 • Evt. æresmedlemmer.
 • Valg til bestyrelse. – evt. nye kandidater skalfindes.
 • Vedtægtsændringer
 • Dirigent foreslås.
 • Udvalgslister.
 • Årsberetninger.
 • Udvalgene laver regnskab og budget
 • Ansøgning om bådplads

Bestyrelsesmøde februar

 • Alle udvalg skal lave beretning til formand
 •  Ønsker om stævner i året
 • Båd isætning datoer
 • Båd optagning datoer
 • Mål- og handleplaner for juniorudvalg

Bestyrelsesmødet marts

primo

 • Regnskab sidste år gennemgås.
 • Budgetter justeres.
 • Generalforsamling gennemgås
 • Takster vurderes (hjemmesidens tabel)
 • Takster op- og isætning
 • Udlejningspriser (hvad har vi og pris)
 • Pinsetur
 • Okseøtur
 • Mandetur

Inden udgangen af marts

 • Generalforsamling
 • Valg lige årstal (alle 2 år):
 • formand, sekretær, plads, hal, fest, program og 1 suppleant. 1 revisor
 • og 1 revisorsuppleant.
 • Valg ulige år (alle 2 år):
 • kasserer, sejlads, bro, klubhus, junior. 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 • Husk vedtægter
 • Referenten bør ikke være bestyrelsesmedlem.
 • Bestyrelsesmødeugen efter generalforsamling
 • Konstituering af forretningsudvalg (Fanglinen)
 • Planer for kapsejlads – målebrev (Fanglinen)
 • Fordeling af liggepladser (Fanglinen)
 • Frihavnsmærker (Fanglinen)
 • Datoer for bestyrelsesmøder i året
 • Stander (1. lørdag i maj) op og
 • Stander ned (1. lørdag i oktober)
 • Bestyrelsesmøde medio maj
 • Opsamling

Bestyrelsesmøde medio August

 • Ledige pladser i hal (Fanglinen)
 • Plan for vinteropbevaring af både

Bestyrelsesmøde ultimo oktober.

 • Aktiviteter i programudvalget (Fanglinen)
 • Alle udvalg skal lave beretning til formand
 • Udvalgene laver regnskab og budget
 • Lillebælt Sydkreds generalforsamling i januar
 • Nov. Kartoteksgennemgang Kasserer, broudvalgsformand og sekretær
 • gennemgår kartoteket for evt. ændringer

Bestyrelsesmøde december

 1. uge
 • Kun korte meddelelser
 • Julefrokost

Formanden indkalder til møderne med følgende dagsorden som udgangspunkt:

 1. Siden sidst og indgået post
 2. Regnskab
 3. Ændringer i medlemskartotek og tildeling til udvalg
 4. Kort orientering fra udvalgene
 5. Opdateringer til kalender, Webside, Fanglinen m.m.
 6. Eventuelt

Indkaldelsen til generalforsamling fremgår af vedtægterne.

Økonomi i bestyrelsen

Bestyrelsens økonomi fastlægges af et budget der vedtages på generalforsamlingen.

Mål for bestyrelsen

Formål for bestyrelsen er fastsat i vedtægterne

 • Gråsten Sejlklub er opdelt i en senior- og en juniorafdeling.
 • GS’s formål er som dansk sejlklub at fremme interessen for sejlads, godt sømandskab og navigation og at varetage opgaver af fælles interesse for klubbens medlemmer.
 • Klubben driver i eget regi klubhus, broanlæg, vinter plads samt bådehal.
 • Klubben udgiver medlemsbladet »Fanglinen«.

 

Mål:

 • At sikre en stemning der gør at medlemmerne føler sig godt tilpas
 • Faciliteter der er godt vedligeholdt

 

Handleplan

 • Faciliteternes vedligeholdelse varetages af udvalgene.
 • Uddybning af havnen skal planlægges ved at opsøge og gå i forhandling med et
 • Uddybningsselskab.
 • Planlægningen skal forelægges bestyrelsen.
 • Lave en velkomstprocedure for nye medlemmer.

Mærkedage

 • Der sendes kun opmærksomhed ved dødsfald blandt æresmedlemmerne.

Informationsplan

 • Der indkaldes til møder med dagsorden senest 1 uge inden mødet.
 • Møder aftales for et år ad gangen ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamling.
 • Der skrives beslutningsreferater der offentliggøres i ”Fanglinen”, på medlemsportalen samt udsendes til bestyrelsesmedlemmerne via mail.
 • Gensidig informationsudveksling og afklaring foregår ved bestyrelsesmøderne. I hastesager og sager af rutinemæssig art kan foregå via mail.

Grænseflader

Bestyrelsesmøderne er forum for informationsudveksling og afklaring af grænseflader mellem de enkelte udvalg.

Visioner

 • Opgradering af havne anlæg i Gråsten Sejlklub
 • Handlingsplan for fundraising og finansieringsmodel
 • Uddybning af havnen
 • Modernisering af faciliteter
 • Sikker havn
 • Hvis muligt at opkøbe grundareal